นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เดินทางไปส่ง นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในโอกาสที่ได้เดินทางไปส่ง นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี นายชาญสมร ศรีไกรรส รองนายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ