นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคเชียงของในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ

วันพุธที่ 20 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ

นายเกษม นวลดี ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคเชียงของ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ