ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา                                  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ในการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ