การประชุมส่วนราชการ สำนักปลัด และกองคลัง เพื่อติดตามการดำเนินงาน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ในการประชุมส่วนราชการ สำนักปลัด และกองคลัง เพื่อติดตามการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน