ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

-การพิจารณาการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

-ขอพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น