ประชุมสัมมนาเพื่อการกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายระดับอำเภอและทิศทางการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟร้อน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อการกระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายระดับอำเภอและทิศทางการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมี นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอเชียงของเป็นไปตามบริบทการพัฒนาพื้นที่