พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ณ วัดหาดไคร้

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ณ วัดหาดไคร้

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าวัดหาดไคร้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ      จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก เพื่อเป็นการขอขมา และคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก โดยมีนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีนายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงของ ตัวแทนนายอำเภอเชียงของ ให้การกล่าวต้อนรับ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญา ภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสุภาพ แก้วสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายเสกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงเชียงราย ร.ท.ไกรสรณ์ หมื่นพัฒน์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง ดต.ศิรชันย์ สัมมาปฏิบัติ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย (ประจำจุดบริการเชียงของ) ดต.ชูชาติ ภิวงศ์ ชุดปฏิบัติการตำรวจตระเวณชายแดนเชียงของ (ชป.เชียงของ) นายอุดม อินทะเสน ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ นายประยุทธิ โพธิ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12 และหมู่ 14 เจ้าหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชนทั่วไป โดยพิธีบสงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก จะประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวง การฟ้อนบวงสรวง พิธีมอบพันธ์ุปลาให้ แต่ละหมู่บ้านในตำบลเวียง และพิธีปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาสร้อยขาว(ปลาบอก) จำนวน 50,000 ตัว จากกรมประมงจังหวัดเชียงรายและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ณ วัดหาดไคร้