พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงของ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมประชุม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงของ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในประเภทชุมชนและประเภทสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน