พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหาดไคร้

วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา