พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดพระแก้ว

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา พร้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ