พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดเวียงดอนชัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเวียงดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา พร้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ