พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดสบสม

วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

นายนาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา พร้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ