พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดไชยสถาน

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลวง บ้านในเวียง หมู่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา พร้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ