พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ทนายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ผู้อำนวยการศูนย์ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายก ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ปลัดเทศบาล ฯลฯ โดยมีกำหนดการ ตามลำดับดังนี้ พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี พิธีกล่าวเปิดและให้โอวาท พิธีมอบป้ายป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้แก่่สถานีตำรวจภูธรเชียงของ และมีหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ดังนี้ อำเภอเชียงของ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ เทศบาลตำบลเวียง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง ตำรวจน้ำ สถานีเรือเชียงของ สรรพสามิตสาขาเชียงของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงของ ตชด เชียงของ ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน/เชียงของ ทหารพรานเชียงของ ฯลฯ