ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เพื่อขอความร่วมมือในการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการชุมชนเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย