กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริหารประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) อำเภอเชียงของ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว