วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะครู พนักงานจ้าง ฯลฯ โดยมีพิธีวางพานพุ่ม และพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดระบายสี ระดับชั้นอนุบาล 3 รางวัลการประกวดการฉีกปะรูปภาพ ระดับชั้นอนุบาล 2 รางวัลการประกวดการวาดภาพและคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์