ส่งนางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการกองคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในโอกาสที่ได้เดินทางไปส่งนางสาวภูษณาภรณ์ จอมสลี ผู้อำนวยการกองคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยมี นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ