เข้าร่วมประชุมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566” จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล และ

นางมนตกานต์ สารทักษิณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่) ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566" รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

และ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ฝึกปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้กรอบของระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS" รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนป์ สปา จังหวัดชลบุรี