เทศบาลตำบลเวียงเชียงของสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารศูนย์โอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายคณะผู้บริหาร ร่วมกับนางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายพิทักษ์ แสงเพชร์ นายช่างโยธาอาวุโส กองช่าง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารศูนย์โอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง

เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)/ และประกอบการจัดทำเทศบัญญัติ 2566