เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนา

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายชยภูมิ สีเชียว ผู้อำนวยการ กองช่าง นายพิทักษ์ แสงเพชร์ นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมพนักงานจ้าง ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

1. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยพักบ้านเพื่อน บ้านในเวียง หมู่ 2

3. ปรับปรุงอาคาร อสม. (บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว) บ้านสบสม หมู่ 3

4. ปรับปรุงศาลา บริเวณศาลเจ้าพ่อหงส์คำ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7

ทั้งนี้ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)/ ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติ 2566