เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ