เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณคูเมืองบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กองช่าง และผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ร่วมกับสำนักงานกรมศิลปากรเชียงใหม่ ที่ 3 ดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณคูเมืองบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย