เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ เทศบาลตำบลเวียง เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชในพื้นที่ อาทิ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ เทศบาลตำบลเวียง เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565