เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ในการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคโควิด -19

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา

ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ในการประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคโควิด -19 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการในด้านการรักษาโรคโควิด -19 โดยมีผู้ร่วมประชุมดังนี้ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รองปลัดเทศบาล/รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนักวิชาการเงินและบัญชี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อสม. หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดูแและบริการผู้ป่วยโรคโควิด -19 และผู้ถูกกักตัวเสี่ยงสูง ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ