เทศบาลตำบลเวียงเชียงของร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลวง บ้านในเวียง หมู่ 2

วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดหลวง บ้านในเวียง หมู่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง นายสมศักดื ปันทะยม ผู้ใหญ่บ้านในเวียง หมู่ 2 และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามพระพุทธศาสนา พร้อมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ