โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 12,2,8,4,13

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายชยภูมิ สีเชียว ผู้อำนวยการ กองช่าง นายพิทักษ์ แสงเพชร์ นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมพนักงานจ้าง ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโฮปเวล์ปศุสัตว์หัวขัว หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย เหมืองกลาง-ร่องขี้ไถ

หมู่ที่ 2 บ้านในเวียง (บ้านวัดหลวง)

หมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว(เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ)

หมู่ที่ 4 ร่องอ้อ บ้านทุ่งดุก ฝายหลวงหลวง

หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา(เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง)