โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้ว ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรงพงศ์  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้ว ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้สืบทอดและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ