โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม

รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวกข้อง พร้อมคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน 5 วัด ได้แก่ วัดหลวง บ้านในเวียง หมู่ 2 วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 และ วัดศรีดอนชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบำรุงศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของชาวอำเภอเชียงของ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชน ทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์และสืบสานงานวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นการ

ส่งเสริมแสดงออกซึ่งความพร้อมเพรียงในทางที่ดีงาม และที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างความรักสมัครสมานและสามัคคีของคนในชุมชน อนึ่ง

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2565 และ วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2565 ตามลำดับ