โครงการตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในโครงการการทำขนมเทียนแก้ว ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการด้านภาษาสื่อสารอย่างหลากหลาย ได้ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า สนทนาและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรมในโครงการนี้