โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียงเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนา รวมทั้งช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ฯลฯ