โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี รับมอบหมายจาก นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 และ หมู่ 12 ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน ฯลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจรับ พร้อมทั้งรับรองผลการตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย