โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณ อาคารโอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารโอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ อสม.ทั้ง 5 หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ มะลัยโย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร