โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นายเกษม นวลดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ พนักงานการประปาสาขาเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิสยามรวมในปู่อินทร์จุดเชียงของ โดยจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ได้ลงพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการเข้ารับน้ำจากหัวจ่ายประปา ณ สี่แยกร้านข้าวซอยป้าอ่อน ซึ่งเป็นการฝึกการระงับอัคคีภัย ระหว่าง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของร่วมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ