โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นอกเหนือจากในห้องเรียน และยังให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรา ตลอดจนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคมและสติปัญญา

โดยในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมวันที่ 1 เวลา 08.30 น.-12.30 น.

ได้เรียนรู้ ณ สถานที่ตามลำดับดังนี้

1.ท่าเรือบั๊คเชียงของ หมู่ 1 บ้านหัวเวียง

2.วัดพระแก้ว หมู่ 8 บ้านเวียงแก้ว

3.สถานีตำรวจภูธรเชียงของ

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

5.ท่าปลาบึกหาดไคร้ หมู่ 7 บ้านหาดไคร้

ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเด็กนักเรียนด้วย