โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางสมอง Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดคืออะไรบ้าง? มีอะไรบ้าง? ลักษณะของคนคุ้มคลั่งยาที่ควรห่างให้ไกล ปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรงให้กับเด็กในอนาคต สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองเรื่องยาเสพติดได้ ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านผลงานสร้างสรรค์ และพันจ่าเอกกิติชัย หวานเสียง พยาบาล สถานีเรือเชียงของ และคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้