โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธี โครงการสัมพันธ์ชุมชนร่วมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายนครินทร์ ศิริราช เลขานุการฯ นายมานพ เทพกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวจินตนา วงศ์วิวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความสัมพันธ์ชุมชนและร่วมงานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมประเพณีลอยกระทง) ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ทีปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะฯ ไปลอยกระทง ที่ลานท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง/บ้านในเวียง หมู่ 2 อีกด้วย