โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนางสาวอรพิน โกเสนตอ ผู้อำนวยการกองคลัง และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ เข้าร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2565 ณ วัดหาดไคร้ หมู่ 7 เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมล้านนาทำบุญฟังเทศน์มหาชาติชาดก ประจำปี 2565 สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ