โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมหางนกยูง

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารโอท็อป บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นายณัฐกิตติ์ พงศ์ไกรสิทธิ์ แพทย์แผนไทย และ นายสุรเชษฐ์ เภลัย โภชนากร โดยมีหัวข้อให้การบรรยาย ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพแบบองค์รวม

2. แพทย์แผนไทยกับสุขภาพในยุคปัจจุบันและการผลิตสมุนไพร

3. กินอาหารเป็นยาส่งเสริมการปลูก-กิน สมุนไพรริมรั้ว คู่ครัวไทย

4. การทำยาอบสมุนไพร

5. การทำยาอบสมุนไพรและสาธิตการอบสมุนไพร

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ