โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมหางนกยูง

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารโอท็อป บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง นางสุกัญญา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกจากเชียงราย และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ