โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค เรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อคุณภาพอาหารได้มาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ใหญ่บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ร่วมกันออกตรวจร้านอาหารภายในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรค เรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อคุณภาพอาหารได้มาตรฐาน ทั้งด้านสุขาภิบาล ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด