โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยได้มีการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจด้วยวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการมที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฏหมาย กฏและระเบียบ เห็นตวามสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีทีมวิทยกรจาก ปปช. และพระครูสุจินวรคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย และ พระครูสังฆรัตนบุรินทร์