โครงการ “การอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก” ณ ห้องประชุมหางนกยูง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี/ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานเปิดโครงการ "การอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่คณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก" พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ Save the Children Wiang Chiangkhong หัวหน้าสำนักปลัด โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมหางนกยูง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เวลา 08.30-15.00 น. ทั้งนี้ คุณณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิรักษ์เด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากร ได้แก่ คุณพลอยใส นายพลากร มูลไว นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงแสน จัดโดย สำนักงานไดอาโกเนีย เครือข่ายสิทธิเด็กล้านนา มูลนิธิรักษ์เด็ก มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง คณะอนุกรรมการ Save the Children Wiang Chiangkhong และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ