โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” กิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลเนทีฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมสมาชิกสภาเทศตำบลเวียงเชียงของ นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" กิจกรรมอบรมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลเนทีฟ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมีวิทยากร ได้แก่ รท.ไกรสรณ์ หมื่นพัฒน์ ชป.กร.314 กกล .ผาเมือง และนายอนิรุตติ คำวันดี Freeland/เจ้าของช่อง Chiangkhong TV/ครูพิเศษ โรงเรียนลูกรักเชียงของ และมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 20 คน การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และโทษของยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติดโดยการเรียนรู้จากยูทูปเปอร์ สร้างเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล