โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย

นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา โดย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต

และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความฉาดทางอารมย์ สร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโปรแกรม Triple-P ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการให้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข