งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวง ประจำปี 2565

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.49 น. ณ วัดหลวง บ้านในเวียง หมู่ 2 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมดังนี้

 -พิธีเจริญพระพุทธมนต์

-พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ 3 รอบ

-พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุ ทั้งนี้ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้ สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ