กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการประชาชนแบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน