การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายธมลชัย ชัยสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายพิทักษ์ แสงเพชร์ รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง นางศิริพร อริยะ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางภิณญาฏา แสนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นเจ้าของโครงการ