การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ้านในเวียง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านในเวียง หมู่ 2 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกสำนักและกอง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชนบ้านในเวียง หมู่ 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของประชนในท้องถิ่น ที่จำเป็นและเร่งด่วน ร่วมกำหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน

ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดกิจกรรมการออกหน่วยของแต่ละส่วนงานของเทศบาลด้วย อาทิเช่น

กองการศึกษา เรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียน

กองช่าง ให้คำแนะนำในการก่อสร้างต่างๆ

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการคัดแยกขยะ

เป็นต้น