การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้นำชุมชนในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหารุนแรงต่อเด็กและสตรีในอำเภอเชียงของ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และ นายทรงพล เกตุโสภา สมาชิกเทศบาลฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้แก่มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้นำชุมชนในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหารุนแรงต่อเด็กและสตรีในอำเภอเชียงของและเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ณ หอประชุมหมู่บ้านประชาภิวัฒน์หมู่ 10 ตำบลครึ่ง และหอประชุมหมู่บ้านต้นปล้องหมู่ที่ 8 ตำบลบุญเรือง